top of page
IMG-1838_edited_edited.jpg

    Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů:

Správcem osobních údajů je Fluent English - Online Lessons,

na adrese 10 Hawthorn House, Limerick Road, Ennis, Co Clare, Ireland,

registrována u Companies Registration Office, Dublin 1, Ireland.

V tomto textu se dozvíte:

1. Jaké osobní údaje bude správce zpracovávat;

2. Za jakými účely a jakým způsobem bude správce Vaše údaje zpracovávat;

3. Po jakou dobu bude správce Vaše údaje zpracovávat a 

4. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva. 

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Pokud správce kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě. Těmito údaji jsou zejména:

1. Vaše jméno a příjmení, 

2. E-mailová adresa.

2. Účel zpracování osobních údajů

Údaje, které správci poskytujete, jsou používány pouze k tomu, aby Vás kontaktoval a poskytnul vám veškeré informace, o které jste jej požádali nebo pro účely poskytnutí služby v adekvátním rozsahu. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentím způsobem a jsou vyžadovány pouze relevantní a nezbytné údaje.

3. Doba zpracování osobních údajů

Vaše údaje bude správce zpracovávat po dobu poskytování služeb. Po ukončení smluvního vztahu jsou osobní údaje dále uchovávány pro účely přímého marketingu a plnění nezbytných archivačních povinností jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. 

4. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

1. Právo na přístup k osobním údajům - právo na potvrzení toho, že správce zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, pak rovněž na přístup k těmto osobním údajům a informacím o jejich zpracování. 

2. Právo na opravu - právo správce na provedení oprav Vašich osobních údajů v případě, že jsou nepřesné nebo neúplné. 

3. Právo na výmaz osobních údajů - správce musí vymazat Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování, (iv) nám to úkládá zákonná povinnost. 

4. Právo na omezení - v případech stanovených zákonem máte právo požadovat, aby spráce zpracování Vašich údajů omezil. 

5. Právo vznést námitku - právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů, které správce zpracovává za účelem přímého marketingu. V tomto případě nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 22. 07. 2022.

bottom of page